Your search returned 32 results from 51058 records. Subscribe to this search

|
1. การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ / พรรณดาว รัตชะถาวร และ ชื่นจิต อาทร.

by พรรณดาว รัตชะถาวร | ชื่นจิต อาทร | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 9 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดและเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

2. การศึกษาและประเมินผลบริการค้นเรื่องของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สันทนา อมรไชย.

by สันทนา อมรไชย | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

3. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ / โดย เพ็ญพิชชา เข็มเงิน ; ผู้ร่วมดำเนินงาน สันทนา อมรไชย.

by เพ็ญพิชชา เข็มเงิน | สันทนา อมรไชย | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

4. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 / ดาเรศ บรรเทิงจิตร และ อัญญาดา ตั้งดวงดี.

by ดาเรศ บรรเทิงจิตร | อัญญาดา ตั้งดวงดี | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

5. การศึกษาวิเคราะห์คู่มือช่วยค้นคว้าสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ / โดย อัญญาดา ตั้งดวงดี, ผู้ร่วมดำเนินงาน ดาเรศ บรรเทิงจิตร.

by อัญญาดา ตั้งดวงดี | ดาเรศ บรรเทิงจิตร | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 4 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

6. การศึกษาและพัฒนาการบริหารงานเชิงคุณภาพของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี และ กุหลาบ เลขาขำ.

by เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี | กุหลาบ เลขาขำ | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 5 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

7. การวิเคราะห์บันทึกผลและเปรียบเทียบการบริการสารนิเทศในระบบคุณภาพระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี และ เพ็ญพิชชา เข็มเงิน.

by เบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี | เพ็ญพิชชา เข็มเงิน | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 6 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

8. การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทย / กุหลาบ เลขาขำ และ สำรวล ดำแดง.

by กุหลาบ เลขาขำ | สำรวล ดำแดง | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 7 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

9. การศึกษาการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทย / กุหลาบ เลขาขำ และ สำรวล ดำแดง.

by กุหลาบ เลขาขำ | สำรวล ดำแดง | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 8 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

10. การพัฒนาระบบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ ด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet / ชื่นจิต อาทร และ พรรณดาว รัตชะถาวร.

by ชื่นจิต อาทร | พรรณดาว รัตชะถาวร | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 10 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

11. การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้าน ว & ท ภาษาต่างประเทศปี พ.ศ. 2544-2546 ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ชื่นจิต อาทร และ พรรณดาว รัตชะถาวร.

by ชื่นจิต อาทร | พรรณดาว รัตชะถาวร | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 11 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Online access: Click here to access online Availability: No items available

12. การพัฒนาระบบประมวลผลการปฏิบัติงานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการบริหารงานบริการ : กรณีบริการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อัญญาดา ตั้งดวงดี.

by อัญญาดา ตั้งดวงดี | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 12 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2548Online access: Click here to access online Availability: No items available

13. การพัฒนาฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ / อัญญาดา ตั้งดวงดี และ นภดล แก้วบรรพต.

by อัญญาดา ตั้งดวงดี | นภดล แก้วบรรพต | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 13 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2548Online access: Click here to access online Availability: No items available

14. การจัดโครงการส่งเสริมเผยแพร่สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างรายได้ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24-27 เมษายน 2549 (เรื่องที่ 1) / สำรวล ดำแดง ; ผู้ร่วมดำเนินการ อารียา อุทัยรุ่งเรือง.

by สำรวล ดำแดง | อารียา อุทัยรุ่งเรือง | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 14 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

15. การจัดระบบบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เรื่องที่ 2) / สำรวล ดำแดง.

by สำรวล ดำแดง | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 15 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

16. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน : การสืบค้นสารสนเทศจากหนังสืออ้างอิง (เรื่องที่ 1) / เพ็ญพิชชา เข็มเงิน.

by เพ็ญพิชชา เข็มเงิน | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 16 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

17. การจัดทำแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง (เรื่องที่ 2) / เพ็ญพิชชา เข็มเงิน.

by เพ็ญพิชชา เข็มเงิน | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 17 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

18. การศึกษาวิจัยร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและจัดทำรายงานการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (เรื่องที่ 2) / รดาวรรณ ศิลปโภชากุล.

by รดาวรรณ ศิลปโภชากุล | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 19 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

19. การจัดทำแฟ้มสารสนเทศมาตรฐานเฉพาะเรื่อง : วัตถุกันเสีย (Food Preservatives) (เรื่องที่ 2) / จารุณี ฉัตรกิติพรชัย.

by จารุณี ฉัตรกิติพรชัย | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 20 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available

20. สาระและข้อคิดเห็นต่อสมุดปกขาวร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและข้อเสนอการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย (เรื่องที่ 1) / รดาวรรณ ศิลปโภชากุล.

by รดาวรรณ ศิลปโภชากุล | กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: วศ สท อว 18 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549Availability: No items available