Your search returned 13 results from 50893 records. Subscribe to this search

|
1. สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.021 ส 14 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 384.021 ส 14 2550] (1).

2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 381.4072 ส 14 2550 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 381.4072 ส 14 2550 วิจัย] (1).

3. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) พ.ศ. 2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 306.349072 ส 14 2550 วิจัย Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 306.349072 ส 14 2550 วิจัย] (1).

4. รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 351.0285072 ส 14 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 351.0285072 ส 14 2551] (1).

5. ตารางสถิติข้อมูลห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนทำงานมากกว่า 30 คน (ข้อมูลจากสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 542.1021 ส 14 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน , 2550Availability: Items available for reference: [Call number: 542.1021 ส 14 2550] (1).

6. สรุปผลที่สำคัญผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.3088021 ส 14 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 384.3088021 ส 14 2551] (2).

7. สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.021 ส 14 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 384.021 ส 14 2551] (1).

8. กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 607.2 ส 14 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.2 ส 14 2552] (2).

9. วิเคราะห์สถิติ e-commerce เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 658.80285 ส 14 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 658.80285 ส 14 2552] (1).

10. รายงานผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.021 ส 14 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 384.021 ส 14 2552] (1).

11. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2553 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 330.9593 ส 14 2553 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ส 14 2553 รายงาน] (1).

12. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.3021 ส 14 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 384.3021 ส 14 2552] (1).

13. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 384.3021 ส 14 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Availability: Items available for reference: [Call number: 384.3021 ส 14 2551] (1).