Your search returned 32 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
1. การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่ (Knowledge Center) / วิจารณ์ พานิช.

by วิจารณ์ พานิช | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร 5 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2547Availability: No items available

2. การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets and Value Creation) / นพเก้า ท่อนบุญเทิม.

by นพเก้า ห่อนบุญเหิม | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร 4 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2547Availability: No items available

3. ค่าธรรมเนียมในการถือครองสินทรัพย์ (Capital Charge) / ณัฏฐา พาชัยยุทธ, ทศพร ดิเรกสุนทร.

by ณัฏฐา พาชัยยุทธ | ทศพร ดิเรกสุนทร | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2547Availability: No items available

4. การสร้างจินตนาการใหม่ (Re-imagine!) / นพเก้า ห่อนบุญเหิม.

by นพเก้า ห่อนบุญเหิม | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2547Availability: No items available

5. ก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบการงบประมาณแบบเดิม (Beyond Budgeting) / ทศพร ศิริสัมพันธ์.

by ทศพร ศิริสัมพันธ์ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร 1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2547Availability: No items available

6. คำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 / สำนักงาน ก.พ.ร.

by สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: 351.091724 ค 14 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 351.091724 ค 14 2548] (1).

7. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : ระบบการดูแลอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ / ผู้เขียน, หม่อมหลวงสาวิกา อุณหนันท์.

by สาวิกา อุณหนันท์, หม่อมหลวง | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 3] (1).

8. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล / สำนักงาน ก.พ.ร.

by สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 4 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 4] (1).

9. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แผนนิติบัญญัติ / ผู้เขียน, ปกรณ์ นิลประพันธ์.

by ปกรณ์ นิลประพันธ์ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 7 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 7] (1).

10. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน / ผู้เขียน, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 8 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 8] (1).

11. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำบัญชีต้นทุน / ผู้เขียน, อมรา อินทวงศ์.

by อมรา อินทวงศ์ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 9 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 9] (1).

12. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การประเมินความคุ้มค่า / ผู้เขียน, มานวิภา อินทรทัต.

by มานวิภา อินทรทัต | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 10 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 10] (1).

13. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ / ผู้เขียน, กุลิศ สมบัติศิริ.

by กุลิศ สมบัติศิริ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 11 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 11] (1).

14. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การประกาศขั้นตอนแผนภูมิการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการกระจายอำนาจการตัดสินใจการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ผู้เขียน, พัชนีย์ ธระเสนา.

by พัชนีย์ ธระเสนา | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 12 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 12] (1).

15. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การสั่งราชการ / ผู้เขียน, อัชพร จารุจินดา.

by อัชพร จารุจินดา | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 13 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 13] (1).

16. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : ศูนย์บริการร่วม / ผู้เขียน, ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์.

by ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 14 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 14] (1).

17. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การทบทวนภารกิจและการสอบทานกำลังคน / สำนักงาน ก.พ.ร.

by สำนักงาน ก.พ.ร | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 15 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 15] (1).

18. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ล้าสมัยหรือหมดความจำเป็น / ผู้เขียน, นิพนธ์ ฮะกีมี.

by นิพนธ์ ฮะกีมี | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 16 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 16] (1).

19. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้เขียน, ประสบโชค ประมงกิจ.

by ประสบโชค ประมงกิจ | สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 17 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 17] (1).

20. คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / สำนักงาน ก.พ.ร.

by สำนักงาน ก.พ.ร.

Call number: กพร คท 19 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.ร., 2549Availability: Items available for reference: [Call number: กพร คท 19] (1).