Your search returned 15 results from 51165 records. Subscribe to this search

|
1. ทำเนียบโครงการวิจัย พ.ศ. 2521-2522

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2521-2522 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

2. ทำเนียบโครงการวิจัย พ.ศ. 2521-2522 เล่ม 2

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 ล 2 2521-2522 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

3. ทำเนียบโครงการวิจัย พ.ศ. 2525

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

4. ทำเนียบโครงการวิจัย พ.ศ. 2526

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2526 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

5. ทำเนียบผลงานวิจัยที่ดำเนินการประมวลผลปี 2523

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2523 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

6. ทำเนียบผลงานวิจัยที่ดำเนินการประมวลผลปี 2525

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2525 อ Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. Availability: No items available

7. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: วิจัย วช กสส ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 2] (1).

8. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2539 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: วิจัย วช กสส ล 4 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 4] (3).

9. ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2538 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2538 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ค 14 2538 ทำเนียบนาม] (1).

10. ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2536-2537 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2536-37 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ค 14 2536-37 ทำเนียบนาม] (2).

11. ทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2539 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: 001.4025 ค 14 2539 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ค 14 2539 ทำเนียบนาม] (1).

12. ทำเนียบโครงการวิจัย พ.ศ. 2536 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.

Call number: 607.0025 ค 14 2536 ทำเนียบนาม Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.0025 ค 14 2536 ทำเนียบนาม] (1).

13. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: วิจัย วช กสส ล 6 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 6] (1).

14. ทำเนียบผลการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2529-2540 ไทย-ยุโรป ไทย-ประเทศอื่น ๆ และไทยอาเซียน / กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองแปลและวิเทศสัมพันธ์.

Call number: 001.4025 ค 14 2529-2540 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 001.4025 ค 14 2529-2540 วิจัย] (1).

15. โจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | ธงชัย พรรณสวัสดิ์, ศ. ดร | สุวรรณี อัศวกุลชัย | Thailand Research Fund (TRF).

Call number: 333.72072 ธ 12 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72072 ธ 12 2554] (1).