Your search returned 22 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
1. โครงการสำรวจเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมหนักเรื่องดีบุก / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: วทพ 7 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2526Availability: No items available

2. ทรัพยากรใต้ดินไทย

by กรมทรัพยากรธรณี.

Call number: ทธ อป 29 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2526Availability: No items available

3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 2530 / ฝ่ายวิชการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9 ก 18 2530 ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2530Availability: No items available

4. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 2531 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9 ก 18 2531 ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2531Availability: No items available

5. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2533 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338 ธ 15 2533 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2533Availability: No items available

6. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2526 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338 ธ 15 2526 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2526Availability: No items available

7. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2530 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338 ธ 15 2530 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2531Availability: No items available

8. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 2536 / ธนาคารกสิกรไทย.

by ธนาคารกสิกรไทย.

Call number: 330.959 3 ก 18 2536 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2536]Availability: No items available

9. สรุปภาวะการค้าและสินค้าสำคัญในส่วนภูมิภาค พฤษภาคม 2515-พฤษภาคม 2516 / กองนโยบายการค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองนโยบายการค้าและการตลาด.

Call number: 338.17 ศพ 86 2515-16 อ้างอิง Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : กรม, 2516Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.17 ศพ 86 2515-16 อ้างอิง] (1).

10. คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายในตลาดแร่ / โดย อุบลศรี ชัยสาม และ เยาลักษณ์ นิสสภา.

by อุบลศรี ชัยสาม.

Call number: 549 อ 45 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 549 อ 45 2537] (1).

11. รายงานผลการศึกษาวิจัยดีบุก ทังสเตน / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Call number: ร พณ วส/วอ 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2521Availability: Items available for reference: [Call number: ร พณ วส/วอ 1] (1).

12. กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรณีในประเทศไทย / กรมทรัพยากรธรณี

by กรมทรัพยากรธรณี.

Call number: 662.109593 ท 17 2514 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : กรม, 2514Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 662.109593 ท 17 2514] (2).

13. ดีบุก / กรมโลหะกิจ.

by กรมโลหะกิจ.

Call number: 622.1 ทธ 44 Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 622.1 ทธ 44] (1).

14. ทรัพยากรแร่ในประเทศไทย / โดย งามพิศ แย้มนิยม.

by กรมทรัพยากรธรณี. กองเศรษฐกิจและเผยแพร่ | งามพิศ แย้มนิยม.

Call number: 549.593 ท 171 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2525Availability: Items available for reference: [Call number: 549.593 ท 171] (2).

15. สรุปภาวะอุตสาหกรรมประจำปี 2522 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.09 ห 72 2522 Material type: book Book; Format: print Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.09 ห 72 2522] (1).

16. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมประจำปี 2523 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.09 ห 72 2523 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2523Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.09 ห 72 2523] (1).

17. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปี 2524 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.09 ห 72 2524 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2524Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.09 ห 72 2524] (1).

18. รายงานภาวะธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2532 / ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

by บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Call number: 338 บ 17 2532 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 3532Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338 บ 17 2532 รายงาน] (1).

19. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก / มนัส สถิรจินดา.

by มนัส สถิรจินดา.

Call number: 673 ม 231 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 673 ม 231 2536] (1).

20. วัสดุวิศวกรรม / มานพ ตันตระบัณฑิตย์.

by มานพ ตันตระบัณฑิตย์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Call number: 620.1 ม 25 2536 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2536Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.1 ม 25 2536] (1).