Your search returned 14 results from 51130 records. Subscribe to this search

|
1. นโยบายการใช้พลังงานของประเทศในสายตาของนักธุรกิจ : เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ / ประมุข บุณยรัตเวช.

by ประมุข บุณยรัตเวช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: จส 123 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: No items available

2. ประชาชนได้อะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เล่ม 2 : ผลงานด้านพลังงาน / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 606.095 ว 34 ล 2 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.095 ว 34 ล 2] (1).

3. พลังงานใกล้ตัว / สุนทร บุญญาธิการ...[และคนอื่นๆ].

by สุนทร บุญญาธิการ.

Call number: 333.79 ส 45 2545 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 ส 45 2545] (1).

4. วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ : การใช้พลังงาน / แซลลี และ เอเดรียน มอร์แกน ; พัชราพรรณ เพชรสร, สุดกัญยา งานยางทวาย, ผู้แปล.

by มอร์แกน, แซลลี | มอร์แกน, เอเดรียน | พัชราพรรณ เพชรสร | สุดกัญยา งานยางทวาย.

Call number: 333.7903 ม 19 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7903 ม 19 2546] (1).

5. กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม / วัชระ มั่งวิทิตกุล.

by วัชระ มั่งวิทิตกุล.

Call number: 621.0682 ว 112 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เรียล ยู พาวเวอร์, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.0682 ว 112 2548] (1).

6. พลังงานธรรมชาติ : สุดยอดแห่งพลังงาน / ตติยา ใจบุญ ; บรรณาธิการโดย ชัยวัฒน์ คุประตกุล.

by ตติยา ใจบุญ | ชัยวัฒน์ คุประตกุล.

Call number: 333.79 ต 14 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 ต 14 2548] (1).

7. พลังงาน = Sustainable World : Energy / ผู้เขียน, ร็อบ เบาเด็น ; ผู้แปล, จารนัย พณิชยกุล.

by เบาเด็น, ร็อบ | จารนัย พณิชยกุล.

Call number: 333.79 บ 514 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 บ 514 2549] (1).

8. จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน/ กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กองฝึกอบรม.

Call number: 333.796068 พ 113 ล 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, [2549?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.796068 พ 113 ล 3] (3).

9. การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย / สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, บรรณาธิการ.

by สมชาติ โสภณรณฤทธิ์.

Call number: 333.79 ก 27 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 ก 27 2550] (1).

10. พลังงานหมุนเวียน / ไกรพัฒน์ จีนขจร.

by ไกรพัฒน์ จีนขจร | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

Call number: 333.79 ก 97 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 ก 97 2551] (1).

11. คู่มือประหยัดพลังงาน ชุด ผู้บริหารกับการประหยัดพลังงาน / ฝ่ายวิชาการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย.

by ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 333.791 อ 15 2533 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2533Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.791 อ 15 2533] (1).

12. กลยุทธ์สำคัญสำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย / โดย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์.

by ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.7909593 ป 36 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7909593 ป 36 2551] (2).

13. การอนุรักษ์พลังงานความร้อน / จิตรภรณ์ นางทิน, ชาญชัย ทองประสิทธิ์.

by จิตรภรณ์ นางทิน | ชาญชัย ทองประสิทธิ์.

Call number: 333.7965 จ 34 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7965 จ 34 2551] (1).

14. พลังงาน : วิวัฒนาการ กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และความยั่งยืน / พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.

by พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์.

Call number: 333.79 พ 246 2556 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 333.79 พ 246 2556] (1).