Your search returned 7 results from 51130 records. Subscribe to this search

|
1. การสกัดไนโอเบียมและแทนทาลัมจากหางแร่ดีบุกตะกรันจากการถลุงแร่ดีบุกแร่ชามาร์สไกต์ และทำให้อยู่ในรูปบริสุทธิ์ : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2528 / โดย ชยากริต ศิริอุปถมภ์ และศิริวัฒนา ไทยสมบูรณ์

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศิริวัฒนา ไทยสมบูรณ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: จส 98 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528Availability: No items available

2. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2526 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338 ธ 15 2526 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2526Availability: No items available

3. คุณลักษณะของแร่ตามมาตรฐานการใช้งานและมาตรฐานการซื้อขายในตลาดแร่ / โดย อุบลศรี ชัยสาม และ เยาลักษณ์ นิสสภา.

by อุบลศรี ชัยสาม.

Call number: 549 อ 45 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการและวางแผน กรมทรัพยากรธรณี, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 549 อ 45 2537] (1).

4. รายงานผลวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2522 (Report on Scientific Research Faculty of Science Chulalongkorn University) / คณะกรรมการประจำหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประจำหน่วยวิจัย.

Call number: 500.72 จ 49 ล 4 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 500.72 จ 49 ล 4 วิจัย] (3).

5. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปี 2524 / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.09 ห 72 2524 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2524Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.09 ห 72 2524] (1).

6. 50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2527 / ราชบัณฑิตยสถาน.

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Call number: 609.593 ร 22 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณทิตยสถาน, 2527Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609.593 ร 22] (1).

7. วัสดุศาสตร์ (Materials Science) / ไพฑูรย์ ประสมศรี

by ไพฑูรย์ ประสมศรี.

Call number: 620.1 พ 93 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2545Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620.1 พ 93 2545] (1).