Your search returned 27 results from 51107 records. Subscribe to this search

|
1. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2533 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338 ธ 15 2533 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2533Availability: No items available

2. สรุปภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม 2531-2532 [ม.ค.-มิ.ย.] / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338 ธ 15 2531-2532 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2532]Availability: No items available

3. รายงานภาวะเศรษฐกิจ 2534 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.959 3 ก 18 2534 ร Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, 2535Availability: No items available

4. รายงานภาวะเศรษฐกิจ / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ ธ. กสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.959 3 ก 18 2535 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2535Availability: No items available

5. รายงานภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 ปี 2549 (มกราคม-มีนาคม 2549) = Quarterly Report on Conditions of Manufacturing Industries : Quarter 1 : 2006 / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: 338 ศ 57 2549/1 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: BSTI [Call number: 338 ศ 57 2549/1 รายงาน] (1).

6. วิวัฒนาการทางวิศวกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : การประชุมสัมมนาทางวิชา การและนิทรรศการ เล่มที่ 1 / จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 26-28 พ.ศ. 2525.

by การประชุมสัมมนาเรื่องวิวัฒนาการทางวิศวกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Call number: 620 ว 37 ล 1 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2525Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 620 ว 37 ล 1] (1).

7. สรุปภาวะธุรกิจ-อุตสาหกรรม 2539 และแนวโน้ม 2540 / ฝ่ายวิชาการ ธ. แห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338 ธ 15 2540 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2540?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338 ธ 15 2540] (1).

8. สถานภาพและแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม : การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 27 - 28 ม.ค. 2527 / จัดโดย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.- -

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์แห่งชาติเรื่องสถานภาพและแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1 : 2527 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Call number: 338.9 ส 14 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2527Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9 ส 14] (1).

9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ภาคที่ 1 / สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักบริหารวิชาการ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 621.38195 จ 49 ภ 1 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2531Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.38195 จ 49 ภ 1 วิจัย] (1).

10. อุตสาหกรรมรุ่นใหม่กับโอกาสในการลงทุนในประเทศไทย / โดย ฝ่ายวิจัย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

by บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิจัย | ศิริกุล จงธนสารสมบัติ.

Call number: ร บท R4/2534 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บรรษัท, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: ร บท R4/2534] (1).

11. สิ่งประดิษฐ์ตัวอย่าง...สำหรับเมืองไทย / สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ.

by สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

Call number: 608.028 ส 32 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: 608.028 ส 32] (1).

12. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หน่วยการอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. หน่วยการอุตสาหกรรม.

Call number: 338 ธ 15 2537 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338 ธ 15 2537] (1).

13. เทคโน-ธุรกิจ TECHNO-BUSINESS / จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by การประชุมเรื่องเทคโน-ธุรกิจ (2535 : ชลบุรี) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 606 ท 51 2535 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ท 51 2535] (1).

14. รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี 2536 : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ...[และคนอื่น ๆ].

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล.

Call number: 621.38072 ว 32 2537 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ: : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.38072 ว 32 2537 วิจัย] (1).

15. โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ).

by การประชุมทางวิชาการเรื่องโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2526 : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ) | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

Call number: 621.3806 ท 87 2526 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถาน, 2526Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 621.3806 ท 87 2526] (2).

16. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชิ้นส่วน : สภาวะแนวโน้มเทคโนโลยีและศักยภาพ (ฉบับสมบูรณ์) [เล่ม 1] / บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.

by บริษัท ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Call number: 338.462139 ศ 415 2541 ล 1 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2541?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.462139 ศ 415 2541 ล 1 วิจัย] (1).

17. รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทย / โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น.

by องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Call number: 338.48 อ 12 2538 วิจัย Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2538Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338.48 อ 12 2538 วิจัย] (1).

18. ประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตแผ่นวงจรรวมของโลก ( Water Fabrication Industry in Thailand ) / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: 621.381 พ 113 2544 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544?]Availability: Items available for reference: [Call number: 621.381 พ 113 2544] (4).

19. รายงานภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3 ปี 2546 (กรกฎาคม - กันยายน 2546) = Quarterly report conditions of manufacturing Industries : quarter 3 / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: 338 ศ 57 2546/3 รายงาน Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338 ศ 57 2546/3 รายงาน] (1).

20. รายงานภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 2 ปี 2548 (เมษายน-มิถุนายน 2548) = Quarterly Report on Conditions of Manufacturing Industries : Quarter 2 : 2005 / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

by สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Call number: 338 ศ 57 2548/2 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 338 ศ 57 2548/2 รายงาน] (1).