Your search returned 276 results from 50893 records. Subscribe to this search

|
121. ทำเนียบ Techno Mart 2006 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2549 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2006 (2549 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2549] (2).

122. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย / จัดทำโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: จส 555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: จส 555] (2).

123. โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: จส 575 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2550?]Availability: Items available for reference: [Call number: จส 575] (1).

124. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2549 / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 923.1 ว 34 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1 ว 34 2549] (3).

125. รายงานประจำปี 2549 ... / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2549 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2550]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2549 รายงาน] (1).

126. รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 1 / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2549 ล 1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2549 ล 1] (3).

127. รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 2 / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2550 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2550 ล 2] (2).

128. รัฐมนตรีนักวิทย์ฯ กับเศรษฐกิจพอเพียง 3 / สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602 ส 215 2550 ล 3 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602 ส 215 2550 ล 3] (2).

129. สรุปโครงการที่ดำเนินการสู่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.4021 ว 34 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4021 ว 34 2549] (1).

130. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย / ผู้จัดทำ, นิตยา พัฒนรัชต์, รัตน์สุดา ตันศรีสกุล, เสาวลักษณ์ ไทยวงษ์.

by นิตยา พัฒนรัชต์ | เสาวลักษณ์ ไทยวงษ์ | รัตน์สุดา ตันศรีสกุล | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: จส 607 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: จส 607] (1).

131. ผลการดำเนินงาน 12 เดือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 354.4068 ว 34 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4068 ว 34 2550] (3).

132. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 2546 : ขอนแก่น) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.

Call number: 363.73072 ส 12 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 363.73072 ส 12 2546] (1).

133. 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 001.2068 ว 34 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 001.2068 ว 34 2550] (3).

134. รายงานประจำปี 2550 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวไกล นำพาไทยก้าวหน้า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2550 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2550 รายงาน] (3).

135. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 3) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 3 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 3 รายงาน] (1).

136. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 4) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 4 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606.09593 ว 34 2551 ล 4 รายงาน] (1).

137. ทำเนียบ Techno Mart 2007 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2550 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2007 (2550 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2550] (2).

138. เครื่องขอดเกล็ดปลา / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; ผู้วิจัย, สมเดช สิริโสภณ.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | สมเดช สิริโสภณ.

Call number: จส 723 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551?]Availability: Items available for reference: [Call number: จส 723] (1).

139. เครื่องขัดสีเปลือกพริกไทยดำแบบขัดสีบนแกน / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; ผู้วิจัย, สาทิป รัตนภาสกร.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | สาทิป รัตนภาสกร.

Call number: จส 710 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551?]Availability: Items available for reference: [Call number: จส 710] (1).

140. เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน้ำผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ; ผู้วิจัย, ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง.

Call number: จส 711 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2551?]Availability: Items available for reference: [Call number: จส 711] (1).