Your search returned 277 results from 50893 records. Subscribe to this search

|
81. ประมวลคำกล่าว - คำบรรยาย (เม.ย.-มิ.ย. 2553) ของ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553. Availability: No items available

82. รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วารสาร]

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: ร 18/2 Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Other title: Annual Report Office of the Permanent Secretary.Availability: No items available

83. ประมวลคำกล่าวคำบรรยายของ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมัยที่ 2) / สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551Availability: No items available

84. เพื่อธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [มปพ]Availability: No items available

85. เรื่องเล่าความสำเร็จ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย / ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี | สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, [มปพ]Availability: No items available

86. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน.สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงฯ, 2555Availability: No items available

87. หนังสือที่ระลึก 50 ปี วว. / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, มปปAvailability: No items available

88. หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557Availability: No items available

89. รายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคตะวันออก / ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก(ศวภ.4)

by ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก(ศวภ.4).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : ศูนย์ประสานงานฯ, 2557Availability: No items available

90. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 / ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้(ศวภ.3)

by ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้(ศวภ.3).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ตรัง : ศูนย์ประสานงานฯ, 2557Availability: No items available

91. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554Availability: No items available Special Status (1).

92. ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ยางพารา / สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: No items available

93. งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: No items available

94. Catalog Technology 2015 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กัญญา ศรีนวลชาติ [คณะทำงาน.].

Call number: 608.7025593 ว 587 2558 ทำเนียบนาม Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025593] (1).

95. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2560Availability: No items available Special Status (1).

96. คู่มือ thaiwater.net การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อากาศและน้ำด้วยตนเอง / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร, 2560Availability: No items available Special Status (1).

97. Mobile application catalog / ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2560Availability: No items available Special Status (1).

98. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2539 / สำนักนโยบายและแผน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: 601.6 พ 113 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2541] (1).

99. การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสาโทประจำปี พ.ศ. 2546 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...[และอื่นๆ].

by การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสาโท (2546 ลำปาง) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 738 ก 27 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 738 ก 27 2546] (3).

100. 25 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน] (2).