Your search returned 167 results from 50884 records. Subscribe to this search

|
1. ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2539 / สำนักนโยบายและแผน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและแผน.

Call number: 601.6 พ 113 2541 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 601.6 พ 113 2541] (1).

2. การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสาโทประจำปี พ.ศ. 2546 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...[และอื่นๆ].

by การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับสาโท (2546 ลำปาง) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 738 ก 27 2546 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 738 ก 27 2546] (3).

3. 25 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2546 รายงาน] (2).

4. การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ.2547 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 738.079 ว 34 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 738.079 ว 34 2547] (3).

5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลนำชาวไทยก้าวหน้า พาชาติไทยเจริญรุ่งเรือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2546 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2545 รายงาน] (2).

6. ผลงานในรอบ 1 ปีจากนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนายพิพิธ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 609 ว 34 2546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609 ว 34 2546] (1).

7. ทิศทางอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยใน 10 ปี / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2547 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ท 38 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ท 38 2547] (2).

8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปลงวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีสู่ผลกำไร / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548] (3).

9. การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม (ครั้งที่ 4 : 2548 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 602.09 ว 34 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 602.09 ว 34 2548] (3).

10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานประจำปี 2547 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2547 รายงาน. Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2547 รายงาน.] (2).

11. พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2547 / ผู้จัดทำ, พัชรี อรรถจินดา, กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ.

by พัชรี อรรถจินดา | กรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 923.1 พ 112 2547 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1 พ 112 2547] (1).

12. สรุปการประชุมข้าราชการและพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน / โดย ประวิช รัตนเพียร.

by ประวิช รัตนเพียร | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: จส 481 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: จส 481] (1).

13. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2548 นักธุรกิจพบนักวิทยาศาสตร์ / ร่วมจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าไทย.

by การประชุมทางวิชาการวันเทคโนโลยีไทยนักธุรกิจพบนักวิทยาศาสตร์ (2548 : กรุงเทพฯ) | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สภาหอการค้าไทย | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ว 115 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ว 115 2548] (1).

14. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 19 ตุลาคม 2548 วันเทคโนโลยีของไทย / ผู้จัดทำ, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ...[และคนอื่น ๆ].

by สมชาย เทียมบุญประเสริฐ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: จส 497 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: จส 497] (3).

15. ทรงสถาปนาเวลามาตรฐาน / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: จส 546 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: จส 546] (1).

16. เอกสารประกอบการเสวนา"สารปนเปื้อน : ภัยเงียบใกล้ตัวท่าน" / จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

by การเสวนาเรื่องสารปนเปื้อน : ภัยเงียบใกล้ตัวท่าน (2548 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Call number: วศ 119 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: วศ 119] (1).

17. การฝึกอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลตาม Codex และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 9 / จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

by การฝึกอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลตาม Codex และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (ครั้งที่ 9 : 2547 : สงขลา) | กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Call number: วศ 111 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: วศ 111] (1).

18. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548-2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.4 ว 34 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4 ว 34 2548] (1).

19. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2548-2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ ข้อ จ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Call number: 354.4 ว 34 2548/2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4 ว 34 2548/2] (2).

20. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศฯ...[และอื่นๆ].

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ.

Call number: 925 ว 34 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 925 ว 34 2548] (3).