Your search returned 30 results from 50884 records. Subscribe to this search

|
1. คลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: จส 478 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2548?]Availability: No items available

2. Catalog Technology 2015 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กัญญา ศรีนวลชาติ [คณะทำงาน.].

Call number: 608.7025593 ว 587 2558 ทำเนียบนาม Edition: พิมพ์ครั้งที่่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025593] (1).

3. ทำเนียบ Techno Mart 2005 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2548 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2005 (2548 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2548 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2548] (3).

4. รายงานประจำปี 2548 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2549]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 606 ว 34 2548 รายงาน] (2).

5. ทำเนียบ Techno Mart 2006 เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2549 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2006 (2549 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2549 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2549] (2).

6. ทำเนียบ Techno Mart 2007 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2550 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน Techno Mart 2007 (2550 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 607.34 ก 27 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2550] (2).

7. ประเด็นอุบัติใหม่ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 6 : 2550 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ป 17 2550 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ป 17 2550] (2).

8. สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) / [จัดโดย] กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ครั้งที่ 8 : 2552 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.593 ส 17 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ส 17 2552] (3).

9. รวมเทคโนโลยีของ วท. / รวบรวมโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี.

Call number: 609.09593025 ร 17 2552 Material type: article Article; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 609.09593025 ร 17 2552] (4).

10. ทำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2552 : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สานฝันธุรกิจด้วยเทคโนโลยีไทย = Technomart Innomart 2009 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (2552 กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 608.7025 ท 51 2552 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025 ท 51 2552] (2).

11. รายงานการประเมินผลการดำเนินการการจัดงานเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และการจัดงานวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2553 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 608.7025 ว 34 2553 รายงาน Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025 ว 34 2553 รายงาน] (1).

12. ทำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย TechnoMart InnoMart 2010 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by นิทรรศการการแสดงผลงาน TechnoMart InnoMart 2010 (2553 : กรุงเทพฯ).

Call number: 607.34 ก 27 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.34 ก 27 2553] (1).

13. ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลปี 2543-2552 / สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ | เอกศักดิ์ ฐาปนะดิลก | ธนะชัย พละการมย์ | จักรพงษ์ เกษเงิน.

Call number: 608.7025593 ว 587 2554 ทำเนียบนาม Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025593 ว 587 2554 ทำเนียบนาม] (1).

14. ทำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554 = TechnoMart Innomart : โลกสดใส ไทยยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย (2554 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 608.7025 ท 51 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 608.7025 ท 51 2554] (2).

15. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับย่อ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 354.4 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4 ว 587 2555] (2).

16. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.).

Call number: 354.406 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555?]Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.406 ว 587 2555] (2).

17. แผนงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับจังหวัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 354.4021 ว 587 2554 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2554Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 354.4021 ว 587 2554] (2).

18. เอกสารสรุปการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 เรื่องสร้างชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) / โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ.

Call number: 607.593 ว 857 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 607.593 ว 857 2553] (2).

19. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน).

Call number: 631.584021 ว 587 2555 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 631.584021 ว 587 2555] (1).

20. That's Rice / จิราภรณ์ วิหวา.

by จิราภรณ์ วิหวา | สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: 633.18 จ 535 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ม.ป.ปOnline access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 633.18 จ 535] (2).