Your search returned 13 results from 51058 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2515-2516 = Research Report 1972-1973 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2515-2516 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2515-2516 สาระสังเขป] (1).

2. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2514-2515 = Research Report 1971-1972 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2514-2515 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2514-2515 สาระสังเขป] (1).

3. รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 วันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2535 : กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 30 : 2535 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Call number: 630.72 ก 58 2535 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2535 สาระสังเขป] (2).

4. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2525 (ต.ค. 2524-ก.ย. 2525) = Research Report 1982 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2525 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2525?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2525 สาระสังเขป] (1).

5. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2534 (ต.ค. 2533-ก.ย. 2534) = Research Report 1991 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2534 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2534?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2534 สาระสังเขป] (2).

6. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2535 (ต.ค. 2534-ก.ย. 2535) = Research Report 1992 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2535 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2535 สาระสังเขป] (2).

7. ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองส่งเสริมการวิจัย.

Call number: วิจัย วช กสส ล 6 Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542]Availability: Items available for reference: [Call number: วิจัย วช กสส ล 6] (1).

8. รายงานค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2533 (ต.ค. 2532-ก.ย. 2533) = Research Report 1990 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: 630.7 ก 58 2533 สาระสังเขป Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2533?]Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ก 58 2533 สาระสังเขป] (1).

9. โอกาสและทางเลือกของเกษตรกร บนเส้นทางสายโซ่อุปทาน : เรื่องเล่า...จากประสบการณ์งานวิจัยและการจัดการงานวิจัย / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, [บรรณาธิการ].

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ.

Call number: 630.072 อ 81 2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553Online access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.072 อ 81 2553] (1).

10. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 1 : สาขาพืช / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ].

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุม (ครั้งที่ 46 : 2551 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 1 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 1] (1).

11. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 2 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ].

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุม (ครั้งที่ 46 : 2551 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 2 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 2] (1).

12. เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 เล่ม 4 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...[และอื่นๆ].

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุม (ครั้งที่ 46 : 2551 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 4 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.72 ก 58 2551 ล 4] (1).

13. งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 2 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร / อารันต์ พัฒโนทัย, บรรณาธิการ.

by อารันต์ พัฒโนทัย.

Call number: 630.7 ง 25 2551 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: [Call number: 630.7 ง 25 2551] (2).